Movilele Paucea

 

ROSCI0118 Movilele de la Păucea

 

Situl se află pe teritoriul administrativ al comunei Blăjel, între localităţile Blăjel, Româneşti şi Păucea, judeţul Sibiu şi este format din 6 movile (iniţial au fost 3 movile, iar prin  Ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România aria fiind extinsă cu încă 3 movile) şi partea superioară a Dealului Furcii.

Zona conservă un tip de habitat de importanţă comunitară reprezentat de o fâneaţă cu o diversitate biologică mare, ce conţine specii rare, vulnerabile şi periclitate de plante. Scopul declarării sitului de importanţă comunitară este protecţia habitatului 6210*  – Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros – Festuco Brometalia şi a speciei de interes comunitar 4067 Echium russicum (capul şarpelui).

Flora prezintă multe elemente termofile şi xerofile ca: jaleş (Salvia nutans), frăsinelul (Dictamnus albus), saschiul (Vinca herbacea), piatra linte (Astragalus dasyanthus), ceapa ciorii (Allium fuscum), dediţei (Pulsatilla montana), ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis), inula (Inula ensifolia), garofiţa (Dianthus puberulus), macul galben (Glaucium flavum) etc.

Pe Dealul Furcilor au fost obsevate următoarele specii de orhidee: Platanthera bifolia, Gymnadenia conopsea, Orchis coriophora var. Fragrans. La baza dealului există o populaţie însemnată de bulbuci (Trollius europaeus L. ssp europaeus).

 

Author