Lacul Cuejdel

Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel

 

Este arie protejată de interes naţional cod IV.40, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel corespunde categoriei IV IUCN “arie de gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire”.

Limitele ariilor naturale în coordonate Stereo 70 pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului. Rezervația se găsește în raza Ocolului Silvic Gârcina, subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț; cuprinde luciul de apă al Lacului Cuejdel şi suprafaţa alunecării de teren care formează barajul natural al lacului, situate aval de lac; include parcelele şi subparcelele forestiere: 113 T – Lacul Cuejdel şi 41A, 41B, 42A şi 42 B – zona alunecării de teren din cadrul UP II Mijlocul situată în raza Ocolului Silvic Gârcina. Parcelele şi subparcelele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic întocmit în anul 1994, fiind incluse şi pe harta silvică ce face parte integrantă din amenajament.

Zonele cu peisaje deosebite din rezervaţie pot fi considerate zona lacului Cuejdel cu luciul de apă, precum şi zona unde s-a produs alunecarea de teren. Principalele unităţi peisagistice sunt:

  • Lacul Cuejdel – lac de baraj natural cel mai mare de acest gen din România;
  • Peisajul format datorită alunecărilor de teren.

Lacul Cuejdel sau Lacul Crucii este cel mai mare lac de baraj natural din ţară şi este elementul definitoriu al componentei hidrologice din acest areal. Lacul s-a format în urma unor alunecări de teren declanşate pe versantul stâng în 1978. Datorită cutremurului din 1990 şi a cantităţilor ridicate de precipitaţii din 1991, alunecarea de teren s-a reactivat în anul 1991 şi a blocat în totalitate albia pârâului Cuejdel, crescând considerabil volumul de apă al lacului. De asemenea, în aval s-au format încă patru mici lacuri cu suprafeţe de câteva sute de metri pătraţi.

Inventarul floristic al zonei cercetate cuprinde 144 specii de plante superioare, aparţinând la 48 familii. Fauna de nevertebrate este reprezentată prin viermi, moluşte şi dintre artropode: arahnide, crustacee, miriapode şi insecte. Din Clasa Peşti, în Lacul Cuejdel se regăsesc reprezentanți ai subclasei Osteichthyes, reprezentativi fiind Salmo trutta fario specie introdusă, Carassius carassius, specie invazivă, Phoxinus phoxinus și Gobio gobio.

Avifauna Rezervației Naturale Lacul Cuejdel este una specifică pădurilor de amestec, fiind identificate un număr mare de specii caracteristice acestora. Astfel, în urma deplasărilor din perioada aprilie-iunie 2011 se adaugă observațiilor preliminare din septembrie 2010 un număr de 10 specii, ajungându-se la 37 numărul celor observate pe malul lacului și în pădurea înconjurătoare.

Fauna de mamifere este specifică pădurilor de amestec, întâlnindu-se specii precum Erinaceus europaeus, Sorex alpinus, Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Microtus agrestis, Sus scropha, Ursus arctos, Canis lupus.

Responsabilitatea managementului Rezervației Naturale Lacul Cuejdel, in baza planului de management aprobat, revine Regiei Naționale a Pădurilor prin Direcția Silvică Neamț, în conformitate cu Convenția de custodie nr. 487/08.07.2016 încheiată între Direcția Silvică Neamț și Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Planul de management a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr.1578 din 08.10.2015 si reprezintă documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate, precum şi din imediata vecinătate a sa.

 

Author