ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Legislație cu caracter general

Legislație atribuții specifice ANANP

Legea Nr. 5/ 25.01.1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice

LEGEA Nr. 13/11.03.1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979

LEGEA Nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992

LEGEA Nr. 69/15.07.1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973

LEGEA Nr. 13 /08.01.1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979

LEGEA 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, forma actualizată

LEGEA 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

LEGEA Nr. 89/10.05.2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995

LEGEA nr. 90/10.05.2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991                                                                                               

LEGEA Nr. 91/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996

LEGEA  nr. 95 din 11 mai 2016 (*actualizată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

LEGEA nr. 60/2017 privind aprobarea OUG nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional — Secţiunea a III-a — zone protejate

LEGEA nr. 204/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

 LEGEA nr. 220/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

           

Toggle Content

ORDIN Nr. 552/26.08.2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice

ORDIN Nr. 742/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind autorizarea inventarierea si inregistrarea gradinilor zoologice si acvariilor publice

ORDIN nr.374 din 3 septembrie 2004 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Planului de acţiune privind conservarea cetaceelor din apele româneşti ale Mării Negre

ORDIN Nr. 604/04.07.2005 pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate

ORDIN nr. 207/2006 privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 și a manualului de completare al acestuia

ORDIN Nr. 255 din 1 martie 2007 (*actualizat*) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră*1)(aplicabilă începând cu data de 17 iunie 2014*)

ORDIN Nr. 1710 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional

ORDIN Nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

ORDIN Nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora

ORDIN Nr. 203/14 din 5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice

ORDIN nr. 14/2009 privind PROCEDURA de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice

ORDIN Nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private

ORDIN Nr. 159 din 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate

ORDIN Nr. 1266 din 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate

ORDIN Nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

ORDIN Nr. 3836 /2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul si filmatul in scop comercial 

ORDIN nr. 656 din 28 aprilie 2014 privind aprobarea Planului regional de acțiune pentru managementul speciilor de lilieci ,,Rhinolophus ferrumequinum”, ,,Rhinolophus Hipposideros”, ,,Myotis myotis”, ,,Myotis oxignathus”, Myotis bechsteinii”, ,,Barbastella barbastellus”, ,,Miniopterus schreibersii” – Anexă Ordin

ORDIN NR. 1327/23.07.2014 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea acvilei ţipătoare mici (Aquila pomarina)şi a Ghidului pentru managementul corespunzător al habitatului acvilei ţipătoare mici 

ORDIN Nr. 1992/2014 pentru aprobarea Planului național de acțiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) și pentru rața roșie (Aythya nyroca)Anexă Ordin

ORDIN Nr. 2227/2016 pentru constituirea si functionarea Comisiei Patrimoniului Speologic

ORDIN Nr. 1433/21.11.2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.836/2012

ORDIN nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate

ORDIN NR. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate ………Anexa Ordin

ORDIN nr. 787/08.08.2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

ORDIN nr. 1164/02.11.2018    privind aprobarea Codului de Etică al Ministerului Mediului 

ORDIN nr. 1288/05.12.2018 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate și a statututlui de funcții aferente ANANP

ORDIN nr. 724/2019 pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

ORDIN nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007

LEGEA CONTABILITĂȚII Nr. 82/1991

HG Nr. 2230/1969 – privind gestionarea bunurilor material

HG Nr. 841/1995 – privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice (actualizată)

HG Nr. 544/2003  – privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile

HG Nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare

HG Nr. 76 din 26 ianuarie 2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HGNr. 276/20013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

OG Nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE Nr. 3.512/2008 privind documentele financiar- contabile, cu modificările şi completările ulterioare

ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Articolul 1
(1) În vederea asigurării unei administrări unitare și eficiente a ariilor naturale protejate reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, aflată în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor. 
(2) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin:
a) structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;
b) structuri de administrare special constituite aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției;(la 19-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018
(4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate se substituie în toate drepturile și obligațiile ce decurg din contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele privitoare la administrarea ariilor natural protejate încheiate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor*).
(5) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, prin structurile sale teritoriale, va asigura administrarea ariilor naturale protejate neatribuite (la 12-03-2018, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018).
Articolul 2
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate are următoarele atribuții principale:
a)  propune spre elaborare strategii și programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră și faună protejate;
b)  verifică și avizează măsurile de conservare, planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în vederea aprobării;
c)  coordonează și verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management și activităților aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare și actualizare a bazei de date electronice;
d)  stabilește și pune în practică criterii de performanță pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;(la 19-07-2018, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018);
e)  asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul comunitar, convențiile, acordurile și tratatele la care România este parte.
Capitolul III Competențe și atribuții ale ANANP
Articolul 7
ANANP are următoarele atribuții specifice:
a)  propune proiectul de plan strategic de acțiune privind managementul rețelei de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;
b)  propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acțiune privind managementul rețelei naționale de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;
c)  încheie contracte de administrare cu structurile de administrare ale ariilor naturale protejate, special constituite, în conformitate cu prevederile legii;(la 09-11-2018, Litera c) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018);
d)  evaluează eficacitatea și eficiența modului de administrare a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016, cu modificările ulterioare;(la 09-11-2018, Litera d) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018);
e)  participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea și monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum și a metodologiei de evaluare și aprobare a acestora;
f)  elaborează ghiduri de bună practică și proceduri în domeniul de competență pentru administratori;(la 09-11-2018, Litera f) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018);
g)  completează și actualizează bazele de date privind rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;
h)  asigură accesul publicului la informații generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate și serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate, în condițiile legii;
i)  completează și actualizează baza de date națională cu privire la starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar și național în scopul obținerii de rapoarte privitoare la această stare.
j)  realizează parteneriate cu instituții publice sau private, precum și cu organizații neguvernamentale, cu scopul îndeplinirii atribuțiilor sale.(la 09-11-2018, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018);
Articolul 1
5. La articolul 7, literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“c) încheie contracte de administrare cu structurile de administrare ale ariilor naturale protejate, special constituite, în conformitate cu prevederile legii;
d) evaluează eficacitatea şi eficienţa modului de administrare a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016, cu modificările ulterioare;
    ……………………………
f) elaborează ghiduri de bună practică şi proceduri în domeniul de competenţă pentru administratori;” 
6. La articolul 7, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
“j) realizează parteneriate cu instituţii publice sau private, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, cu scopul îndeplinirii atribuţiilor sale.”
ROF ANANP
Art. 8.
(1) ANANP are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează strategii şi programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră şi faună protejate;
b) verifică şi avizează măsurile de conservare, planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintază la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în vederea aprobării;
c) coordonează şi verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management şi a activităţilor aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare şi actualizarea a bazei de date;
d) stabileşte şi pune în practică criterii de performanţă pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;
e) asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor şi politicilor privind ariile naturale protejate, precum şi armonizarea cu acquis-ul comunitar, convenţiile, acordurile şi tratatele, la care România este parte.
(2) ANANP are următoarele atribuţii specifice:
a) propune proiectul de plan strategic de acţiune privind managementul reţelei de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, care se aprobă prin ordin al acestuia;
b) propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acţiune privind managementul reţelei naţionale de arii naturale protejate conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, care se aprobă prin ordin al acestuia;
c) încheie contracte de administrare cu structurile de administrare ale ariilor naturale protejate, special constituite, în conformitate cu prevederile legii;
d) evaluează eficacitatea și eficiența modului de administrare a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor legale;
e) participă, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la elaborarea proceduriicadru privind întocmirea și monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum și a metodologiei de evaluare și aprobare a acestora;
f) elaborează ghiduri de bună practică și proceduri în domeniul de competență pentru administratori;
g) completează și actualizează bazele de date privind rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului;
h) asigură accesul publicului la informaţii generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate şi serviciile oferite de acestea, speciile şi habitatele protejate, în condiţiile legii;
i) completează şi actualizează baza de date naţională cu privire la starea de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în scopul obţinerii de rapoarte privitoare la această.
j) realizează parteneriate cu instituţii publice sau private, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, cu scopul îndeplinirii atribuţiilor sale.
(3) ANANP are următoarele atribuţii generale:
a) participă, împreună cu celelalte instituţii abilitate, în baza protocoalelor de colaborare, la efectuarea de verificări, inspecții și controale în perimetrul și în vecinătatea ariilor naturale protejate, aflate în 5 administrarea ANANP, privind respectarea prevederilor OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b) contribuie la armonizarea sistemului de plăţi compensatorii cu obiectivele/măsurile de conservare a ariilor naturale protejate;
c) participă în procedura de reglementare parcursă de autoritatea competentă pentru protecția mediului prin emiterea avizului administratorului şi aprobă desfasurarea tuturor activităților din ariile naturale protejate;
d) implementează măsurile prevăzute în planurile de management din sfera de competență;
e) elaborează setul de măsuri mimine de conservare, din sfera de competență , pe care îl propune spre aprobare conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
f) propune si aplică măsuri de dezvoltare durabilă în vederea conservării şi valorificării patrimoniului natural.