ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Activităţile Proiectului


Activitatea 1 – Menținerea/refacerea, prin lucrări silvice a unei structuri optime și a unei stări de conservare favorabile a habitatelor forestiere de interes conservativ;

 Subactivitatea 1.1. – Elaborarea proiectului tehnic de împădurire și refacerea/menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere prin lucrări silvice în siturile Natura 2000 ROSCI0137 Pădurea Bogății și ROSPA0093 Pădurea Bogata

 Subactivitatea 1.2. – Refacerea stării de conservare favorabilă pentru 9 ha de habitat 91Y0, 7,1 ha de habitat 9170 și 1 ha de habitat 91E0*, prin lucrări de împădurire:

 >Pregătirea terenului de plantat

 >Plantarea efectivă și completări​

 >Împrejmuirea plantaților

 >Întreținerea plantaților

 Subactivitatea 1.3 – Menținerea/refacerea, prin lucrări silvice a stării de conservare favorabilă pentru habitatele forestiere 9110, 9130, 9170 din ariile naturale protejate ROSCI0137 Pădurea Bogății și ROSPA0093 Pădurea Bogata:

 >Degajări și curățiri

 >Rărituri

 >Ajutorarea regenerării naturale

 Subactivitatea 1.4 – Monitorizarea eficienței implementării măsurilor active prin monitorizarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere vizate de măsurile active;


Activitatea 2 – Curățarea și întreținerea a 43,58 ha de pajiști și a habitatelor deschise cu arbori/arbuști, în vederea atingerii stării de conservare a acestora și a speciilor pentru care acestea reprezintă habitat:

 >Curățarea de vegetație arborescentă

 Subactivitatea 2.1 – Realizarea studiului de refacere a ecosistemelor de pajiști în vederea menținerii/refacerii stării de conservare favorabilă a speciilor de nevertebrate și de păsări în siturile Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata și ROSCI0137 Pădurea Bogății

 Subactivitatea 2.2. – Curățarea și întreținerea a 43,58 ha de pajiști și a habitatelor deschise cu arbori/arbuști, în vederea atingerii stării de conservare a acestora și a speciilor pentru care acestea reprezintă habitat;

 Subactivitatea 2.3. – Monitorizarea eficienței implementării activităților care vizează pajiștile asupra stării de conservare a speciilor vizate de măsurile active


Activitatea 3 – Monitorizarea stării de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar altele decât cele pentru care se implementează măsuri active de conservare

 Subactivitatea 3.1. – Monitorizarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar, altele decât cele pentru care s-au implementat măsuri active de conservare;

 Subactivitatea 3.2. – Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar, altele decât cele pentru care s-au implementat măsuri active de conservare;


Activitatea 4 -> Materializarea limitelor ariilor naturale protejate prin marcaje pe arborii limitrofi


Activitatea 5 – Creșterea nivelului de conștientizare și informare a grupurilor țintă privind măsurile de conservare active implementate prin proiect și a necesității conservării biodiversității

 Subactivitatea 5.1. – Amplasarea de 4 panouri informative și de conștientizare cu elementele specifice ariilor protejate;

 Subactivitatea 5.2. -> Amenajarea unui traseu turistic de 8,8 km în ariile naturale protejate

 Subactivitatea 5.3. – Amplasarea de 4 panouri informative pe cuprinsul traseului cu informații despre obiectivele de conservare a ariilor naturale;


Activitatea 6 -> Acțiuni de informare și comunicare cu factorii interesați

 Subactivitatea 6.1. – Acțiuni de comunicare și consultare cu factorii interesați și conștientizarea tinerei generații (activități educative)

 Subactivitatea se subordonează obiectivului specific 5: Implementarea unei
strategii și a unui plan de acțiune privind comunicarea și conștientizarea pubicului
cu privire la ariile naturale protejate ROSPA0093 Pădurea Bogata și ROSCI0137
Pădurea Bogății.

 ETAPA 3 -iulie 2021:

 Etapa 3 a contractului menționat prevede realizarea unei întâlniri cu
instituții/organizații cu rol în domeniul mediului, prima din cele 3 de acest fel.

I. Întâlnire anuală cu instituții/organizații cu rol în domeniul mediului (nr.1):

 Prima întâlnire anuală cu instituții/organizații cu rol în domeniul mediului s-a
realizat în data de 15.07.2021, respectând termenul contractual, la Hotel Cubix, în
Municipiul Brașov, Bdul. Saturn nr. 47, jud. Brașov, în sala de conferință.

 La eveniment au participat 26 de persoane, fiind prezenți reprezentanți ai unor
administratori de fond forestier, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, Garda
Forestieră Brașov, Garda de Mediu – Comisariatul Județean Brașov, ANANP – ST
Brașov, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov, ANIF Brașov, Consiliul Judeţean
Braşov, Universitatea Transilvania Brașov, INCDS ”Marin Drăcea”, Fundația Carpați,
WWF România (Brașov), Academia Română – comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii

 În cadrul primei întâlniri cu instituții/organizații cu rol în domeniul mediului s-a
prezentat proiectul „Implementarea de măsuri active pentru conservarea
biodiversităţii în baza Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0093
Pădurea Bogata şi ROSCI0137 Pădurea Bogăţii”, cu accent pe implementarea
acțiunilor de conservare conform planului de management și prevăzute în acest
proiect.

 Invitația la eveniment a fost onorată de cele mai importante instituții cu rol în
domeniul mediului din județul Brașov, reprezentanții acestora au participat activ la
discuții, astfel că evenimentul a fost unul interactiv, în care schimbul de informații
a ridicat valoarea întâlnirii.

Etapa 4 – realizarea a 2 acțiuni educaționale în școli cu învățământ primar și secundar:
-luna octombrie 2021-

 Activitatea face parte din categoria de acţiuni de diseminare și conştientizare în
scopul prezentării proiectului şi a rezultatelor acestuia. Aceasta vizează generația
tânără, elevi din localitățile: Măieruș, Hoghiz, Bogata Olteană și Arini.

 În cadrul acțiunilor s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare și informare
cu privire la mediul din proximitate și dezvoltarea unui comportament adecvat față
de mediu a tinerei generații.

 Prezentarea a stat la baza acțiunii, însă explicațiile și discuțiile s-au
desfășurat în funcție de disponibilitatea de interacțiune pe care au manifestat-o
elevii. Aceștia s-au localizat pe hartă, au enumerat valori naturale din zona lor, au
povestit despre drumeții proprii, au citit și dezbătut despre acțiuni permise și
interzise în natură și au răspuns întrebărilor de recapitulare a informațiilor
transmise.

 Prima acțiune educațională s-a realizat în data de 14.10.2021, la Școala
Gimnazială Hoghiz, județul Brașov, cu elevi din învățământul primar și secundar din
clasele a III-a, a IV-a și a VI-a.

 La acțiunea educațională din Școala Gimnazială Hoghiz au fost prezenți, în total
45 de persoane, din care 40 elevi și 5 cadre didactice cărora li s-au oferit pachetele
cu materiale informative

 A doua acțiune educațională s-a realizat în data de 18.10.2021, la Școala
Gimnazială Măieruș, județul Brașov, cu elevi din învățământul primar din clasele a
III-a și a IV-a.

 La acțiunea educațională din Școala Gimnazială Măieruș au fost prezenți, în
total 41 de persoane, din care 39 elevi și 2 cadre didactice cărora li s-au oferit
pachetele cu materiale informative.

I. Întâlniri de informare/dezbatere în cele 2 UAT-uri:

– 2 întâlniri aprilie 2022-

 Acțiunile au vizat cele 2 UAT-uri pe teritoriul cărora se implementează măsuri active
de conservare, prin proiect, în cele 2 situri de interes comunitar (ROSPA0093 Pădurea
Bogata și ROSCI0137 Pădurea Bogății), respectiv comunele Măieruș și Hoghiz.

 Cele două evenimente s-au desfășurat în județul Brașov la Casa Păstrăvarului, DN13,
com. Măieruș, în proximitatea siturilor Natura 2000 vizate de proiect, în data de
28.04.2022- Maierus, respectiv 29.04.2022- Hoghiz.

 Sesiunile de informare au fost susținute de reprezentanții Asociației Coridorul Verde.

 S-au diseminat informații despre desfășurarea acțiunilor din proiect și s-au discutat
aspecte practice despre implementarea acestora în teren. În cadrul dezbaterilor s-au
implicat mai multe persoane din echipa proiectului și reprezentanți ai comunităților
locale.

 >Întâlniri UAT-Hoghiz și Măieruș

 >Broșură adulți

 >Broșură elevi

 >Acțiuni educative în școli

 >Întâlnire cu instituții/organizații cu rol în domeniul mediului

 Subactivitatea 6.2 – Evaluarea gradului de informare și conștientizare a populației privind importanța reconstrucției ecologice și a beneficiilor generate de acestea, după campania de informare și conștientizare.


Activitatea 7 – Informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă

 Subactivitatea 7.1. – Organizarea a 2 conferințe

 >Conferință de deschidere

 Subactivitatea 7.2. – Promovarea proiectului si informarea publicului


Activitatea 8 – Dezvoltarea capacităților entității/structurii implicate în managementul ariilor naturale protejate vizate de proiect

 Subactivitatea 8.1. – Dezvoltarea capacităților entității/structurii implicate în managementul ariilor naturale protejate vizate de proiect prin asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare personalului

 Subactivitatea 8.2. – Dezvoltarea aptitudinilor/competențelor profesionale prin instruirea personalului în managementul ariilor protejate


Activitatea 9 – Managementul proiectului (planificarea, implementarea și monitorizarea / evaluarea activităților)

 Subactivitatea 9.1. – Activitatea membrilor Unității de Implementare a Proiectului

 Subactivitatea 9.2. – Activități administrative

 Subactivitatea 9.3. – Achiziția de echipamente pentru funcționarea UIP