ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Ariile Naturale Protejate ale Romaniei

Categorii de Arii Naturale Protejate ale României 

 • Rezervații științifice – arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea unor habitate naturale terestre și/sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative de interes științific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de alta natură
 • Parcuri Naționale – ariile naturale protejate ale caror scopuri sunt protectia si conservarea unor esantioane reprezentative pentru spatiul biogeografic national, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de alta natura, oferind posibilitatea vizitarii in scopuri stiintifice, educative, recreative si turistice.
 • Monumente ale naturii – arii naturale protejate ale caror scopuri sunt protectia si conservarea unor elemente naturale cu valoare si semnificatie ecologica, stiintifica, peisagistica deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale salbatice rare, endemice ori amenintate cu disparitia, arbori seculari, asociatii floristice si faunistice, fenomene geologice – pesteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apa, cascade si alte manifestari si formatiuni geologice, depozite fosilifere, precum si alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor.
 • Rezervații naturale – arii naturale protejate ale caror scopuri sunt protectia si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.
 • Parcuri naturalearii naturale protejate ale caror scopuri sunt protectia si conservarea unor ansambluri peisagistice in care interactiunea activitatilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona distincta, cu valoare semnificativa peisagistica si/sau culturala, deseori cu o mare diversitate biologica.
 • Situri naturale ale patrimoniului mondial natural și cultural – Convenția de la Paris – arii naturale protejate ale caror scopuri sunt protectia si conservarea unor zone de habitat natural in cuprinsul carora exista elemente naturale a caror valoare este recunoscuta ca fiind de importanta universala. Marimea arealului lor este determinata de cerintele pentru asigurarea integritatii si conservarii elementelor supuse acestui regim de protectie. In cuprinsul acestor zone pot exista comunitati umane ale caror activitati sunt orientate pentru o dezvoltare compatibila cu cerintele de protectie si conservare ale sitului natural.
 • Geoparcul – teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alaturi de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric si cultural. Caracteristicile geologice sunt cuprinse intr-un numar de situri de importanta stiintifica, educationala sau estetica, reprezentative pentru un anumit moment din istoria Pamantului ori pentru anumite evenimente sau procese geologice.
 • Zone umede de importanță internațională – Convenția de la Ramsar – arii naturale protejate al caror scop este asigurarea protectiei si conservarii siturilor naturale cu diversitatea biologica specifica zonelor umede.
 • Rezervații ale biosferei – Comitetul MAB/UNESCO – arii naturale protejate ale caror scopuri sunt protectia si conservarea unor zone de habitat natural si a diversitatii biologice specifice. Se intind pe suprafete mari si cuprind un complex de ecosisteme terestre si/sau acvatice, lacuri si cursuri de apa, zone umede cu comunitati biocenotice floristice si faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea traditionala a teritoriului, ecosisteme modificate sub influenta omului si care pot fi readuse la starea naturala, comunitati umane a caror existenta este bazata pe valorificarea resurselor naturale, pe principiul dezvoltarii durabile si armonioase.
 • Situri de importanță comunitară – SCIarii naturale care, in regiunea sau in regiunile biogeografice in care exista, contribuie semnificativ la mentinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale  sau a speciilor de interes comunitar si care pot contribui semnificativ la coerenta retelei „NATURA 2000″ si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de raspandire, siturile de importanta comunitara ar trebui sa corespunda zonelor din areal in care sunt prezenti factori abiotici si biotici esentiali pentru existenta si reproducerea acestor specii.
 • Arii speciale de conservare – arii naturale protejate de interes comunitar ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, readucerea intr-o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor pentru care situl este desemnat. 
 • Arii de protecție specială avifaunistică – SPA arii naturale protejate ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, readucearea intr-o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnate pentru protectia speciilor de pasari migratoare salbatice. Ariile speciale de protectie avifaunistica sunt desemnate prin hotarare a Guvernului si fac parte din reteaua europeana „NATURA 2000″.
 • Stabilite numai pe domeniul public/ privat al unităţilor adminstrativ-teritoriale, după caz, conform art. 5 alin. (1) lit. a) – c) din OUG 57/2007. Acestea includ zone cu valori semnificative şi reprezentative la nivel local sau judeţean.

Rețeaua Națională de Arii Naturale Protejate ale României

SCI-uri – Situri de importanță comunitară  Nr. = 435; S = 4.005.110 ha; S cu PM = 2.697.368 ha; %Ro = 16,80; Nr. cu PM = 164

SPA-uri – Arii de protecție specială avifaunistică  Nr. = 171; S = 3.550.811 ha; S cu PM = 1.902.515 ha; %Ro = 14,89; Nr. cu PM = 74

 

Arii Naturale Protejate - Cod Național și Cod Inspire

Limitele Ariilor  Naturale Protejate ale României