ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Proiecte Finantate

 •  
    •  

     • SURSA DE FINANȚARE:
      • Apel: POCA / 399/1/1 / Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
      • Proiect cofinanțat din Fondul Social European,prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
     • PARTENERI:
      • Beneficiar – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
      • Partener – Institutul National de Cercetari Economice “Costin C. Kiritescu” (INCE)
     • STADIUL PROIECTULUI:
      • finalizat – Contract de finanțare nr. 395 / 24.07.2019, MySMIS 127638
      • Data de începere: iulie 2019
      • Perioada de implementare: 36 luni
      • Data finalizării: iulie 2022
     • BUGET:
      • total 21.344.873,18 lei, din care:
    • – fonduri nerambursabile – 19.726.224,79 lei

     – contributii proprii – 1.618.648,39 lei

     • OBIECTIVELE PROIECTULUI:

     Obiectivul general al proiectului este acela de a eficientiza managmentul ariilor naturale protejate și de a sprijini dezvoltarea durabilă, bazată pe valorile biodiversității, în folosirea cetățenilor și a mediului de afaceri 

     Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro; pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, www.poca.ro

     Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

     Informații proiect
    • Comunicat demarare proiect

 • SURSA DE FINANȚARE:
  • Program: APELUL POIM 178/4/1 POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

 • PARTENERI:
  • LIDER – UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
   Partener 1 – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
 • VALOAREA PROIECTULUI:
  • 1,428,447.56 Lei
 • STADIUL PROIECTULUI:
  • Contractat – Contract de finanțare nr. 221/16.10.2018
 • OBIECTIVELE PROIECTULUI:
  • Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

   Obiectivul general: Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.530 Cheile Cernei; 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț și Dealul Zănoaga; 2.512 Pădurea Bejan; și 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna). Numărul de situri Natura 2000 acoperite de proiect: 4 situri Proiectul vizează inventarierea și cartarea distribuției spațiale a habitatelor și speciilor; determinarea efectivelor populaționale ale speciilor; identificarea presiunilor actuale, a surselor potențiale de amenințare și evaluarea stării de conservare a habitatelor și speciilor. Pe baza analizelor anterior menționate se vor putea indica măsurile optime de conservare/refacere a habitatelor și speciilor degradate; și se vor realiza planurile de managament ale siturilor ROSCI0028, ROSCI0054, ROSCI0136 și ROSCI0254. Măsurile de conservare și planurile de management au rol de reglementare a acțiunilor necesare a fi întreprinse în cadrul siturilor și ariilor protejate suprapuse pentru menținerea stării de conservare a acestora pe o perioadă cât mai îndelungată; sau pentru refacerea acelor ecosisteme aflate în diferite stadii de degradare. Prin implementarea activităților prevăzute în cadrul proiectul vom contribui la îndeplinirea obiectivului specific 4.1 al POIM, axa 4, respectiv la creșterea gradului de conservare și protecție a biodiversității la nivel național prin măsuri de management adecvate a habitatelor și speciilor.

   Obiectivele specifice ale proiectului

   1. Asigurarea managementului conservativ al habitatelor și speciilor din cadrul 
   2. Creşterea gradului de conştientizare al populaţiei locale privind necesitatea protejării și conservării biodiversităţii din cadrul siturilor .

Proiect:„Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor  climatice“( cod MySMIS 127579)

 

SURSA DE FINANȚARE:

 • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
 • Apel : POCA/399/1/1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1

PARTENERI:

 • LiderMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)
 • P1 – Agenția Națională pentru Protecția Mediului ( ANPM)
 • P2 – Garda Națională de Mediu ( GNM)
 • P3 – Universitatea București, Centrul de Cercetări în Ecologie Sistemică şi
 • Sustenabilitate
 • P 4Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)

VALOARE TOTALĂ PROIECT:  17.619.732,48 lei

VALOARE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ: 15.286.588,22 lei

DURATĂ: 30 de luni.

STADIUL PROIECT: Contractat-Contract de finanțare nr. 456/18.12.2019

OBIECTIVE PROIECT:

  • Scop: îmbunătățirea capacității instituțiilor de mediu de la nivel central privind stabilirea și implementarea a unor politici publice eficiente pentru adaptarea sectoarelor care sunt vulnerabile la impactul schimbărilor climatice: biodiversitate, industrie, agricultură și dezvoltare rurală, turism, educaţie, sănătate publică, infrastructură, construcţii şi urbanism, transport, resurse de apă, silvicultură, energie, asigurări.
  • Obiectiv general: Revizuirea Strategiei privind schimbările climatice şi Planul naţional de acţiune pentru perioada 2016-2020,  elaborarea unui nou cadru normativ pe direcţia de acţiune “adaptarea la efectele schimbărilor climatice” pentru perioada 2021-2030 (Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune cu orizont 2021-2030), crearea şi operaţionalizarea Platformei Naţionale de Adaptare şi a Centrului Naţional de Monitorizare Climatică, pregătirea personalului din autorităţile cu responsabilităţi.
  • Obiective specifice:

– Dezvoltarea de mecanisme de coordonare și monitorizare a politicilor și acțiunilor de adaptare la schimbările climatice în contextul situațiilor generate de riscurile climatice extreme (valuri de căldură/frig, secetă, precipitații abundente generatoare de inundații, viscol, etc.) și poluare atmosferică.

– Realizarea unei Platforme naționale de adaptare la schimbările climatice – RO-ADAPT, cu informații și date specializate privind schimbările climatice și efectele induse în domeniul protecției mediului, biodiversității și alte sectoare cheie vulnerabile (energie, transport, dezvoltare urbană, apă potabilă și resurse de apă, agricultura), pentru o mai bună fundamentare a politicilor și strategiilor de dezvoltare și planificare pe termen mediu şi lung cat si informarea cetățenilor asupra riscurilor generate de creșterea frecvenței şi intensității riscurilor climatice extreme.

– Realizarea de produse și servicii climatice prin crearea unui Centru Național de Monitorizare Climatică (CNMC) CNMC) – cu rol de suport pentru fundamentarea procesului decizional de adaptare la efectele schimbărilor climatice în acord cu evoluțiile climatice curente și viitoare : 2021-2030, 2031-2050.

Pentru domeniul conservarea biodiversitatii, obiectivul proiectului RoADAPT vizează:

 • îmbunătățirea capacității instituționale cu privire la adaptarea sectorului biodiversitate la impactul schimbărilor climatice, proiectul având ca scop stabilirea unor politici publice pe termen lung pentru adaptarea sectorului la impactul fenomenelor meteo extreme;
 • dezvoltarea ANANP și creșterea capacității de asigurare a unui management conservativ al ariilor naturale protejate, prin integrarea aspectelor legate de impactul și efectele schimbărilor climatice în planificarea implementării politicilor aferente sectorului și în activitatea de administrare a ariilor la nivel național;
 • maximizarea utilizării fondurilor europene nerambursabile disponibile în perioada 2021-2030 pentru proiecte în domeniul  biodiversității cu componentă climatică.

Proiectul RoADAPT constituie valoare adăugată pentru activitatea ANANP întrucât:

 • este primul proiect care abordează problematica de „asigurare a unui stări favorabile de conservare a biodiversității în contextul schimbărilor climatice și de adaptare la impactul acestora”;
 • în cadrul lui sunt analizate și evaluate opțiunile de politici publice pentru dezvoltarea ANANP sub aspect tehnic (obiective generale și specifice de acțiune, Plan de măsuri cu orizont 2030, etc),  inclusiv identificarea instrumentelor de finanțare disponibile pentru îmbunătățirea capacității tehnice și exercitarea competențelor de administrare eficientă a ariilor naturale protejate printr-un management durabil, cu beneficii economice, sociale, de mediu, etc.

În cadrul proiectului a fost dezvoltată Platforma națională privind adaptarea la schimbările climatice – RoADAPT, disponibilă la adresa: http://193.26.129.161/,  instrument care permite autorităților publice informarea și fundamentarea deciziilor pe domeniile lor de competență, în contextul impactului schimbărilor climatice, prin oferirea de evaluari sectoriale si servicii climatice specifice sectoarelor afectate.

Informatiile referitoare la derularea proiectului sunt disponibile si pot fi accesate pe adresa de internet a Liderului de proiect – Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, la adresa:

http://mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-lider-in-parteneriat-cu-anpm-gnm-ananp-si-universitatea-bucuresti-implementeaza-proiectul-consolidarea-capacitatii-institutionale-pentru-imbunatatirea-politicilor-din-domeniul-schimbarilor-climatice-si-adaptarea-la-efectele-schimbarilor/5735.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                22.01.2020

 

Anunţ începere proiect

 

Proiectul ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură“ cod SMIS 2014+ 124398, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (Contract de finanţare nr. 297/17.12.2019), în valoare totală de 7.867.705,46 lei, echivalentă 100% din valoarea totală eligibilă aprobată, din care valoare eligibilă nerambursabilă Fondul European de Dezvoltare Regională de 6.687.549,74 lei şi valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional de 1.180.155,72 lei, va fi implementat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului BistriţaNăsăud, în calitate de beneficiar şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de partener.

Obiectivul general al proiectului constă în menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someşul Mare, ROSCI0232 Someşul Mare Superior, ROSCI0400 Şieu – Budac, ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean, ROSCI0095 La Sărătura, ROSCI0396 Dealul Padurea Murei – Sângeorzu Nou, ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea planurilor de management şi informarea/conştientizare factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării acestor arii naturale protejate.

Obiective specifice ale proiectului:

 1. Îmbunatăţirea managementului siturilor Natura 2000 ROSCI0393 Someşul Mare, ROSCI0232 Someşul Mare Superior, ROSCI0400 Şieu – Budac, ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean, ROSCI0095 La Sărătura, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou şi ROSCI0441 Viile Tecii, în scopul conservării favorabile a speciilor şi habitatelor de pe teritoriul acestora prin elaborarea Planului de management al acestor arii naturale protejate, în concordanţă cu legislaşia în vigoare
 2. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a grupurilor ţintă cu privire la necesitatea protejării şi conservării resurselor naturale din ariile vizate de proiect cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
 3. Întarirea capacităţii administrative şi a competentelor personalului responsabil cu administrarea ariilor naturale protejate în vederea asigurării stării favorabile de conservare a biodiversităţii din ariile naturale protejate vizate de proiect.

Rezultate așteptate:

 1. 7 planuri de management elaborate și aprobate, pentru siturile Natura 2000 vizate de proiect și ariile naturale protejate care se suprapun cu acestea.
 2. Informarea, constientizarea și consultarea factorilor interesați cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate.
 3. Îmbunătățirea calității managementului asigurat de ANANP prin deținerea de resurse umane instruite și dotată conform noilor cerințe de management.

Localizarea proiectului: proiectul va fi implementat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa Năsăud, Str. Parcului, nr. 20, pe o  perioadă de 36 de luni, respectiv între data de 01.12.2019 şi 30.11.2022.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date contact:

Persoană de contact: Manager Proiect Marinela SUCIU 

E-mail: office@apmbn.anpm.ro; Tel. 0263 224 064; Fax 0263 223 709, Pagină web: http://apmbn.anpm.ro

Denumire proiect: „Managementul conservativ și durabil al biodiversității siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea”  

 • SURSA DE FINANȚARE:
  • Programul Operațional Sectorial Mediu 2014-2020 (POIM) – Axa prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric. OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate – Cererea de proiecte POIM 178/4/1 POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate
  •  
 • PARTENERI:
 • LIDER – UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ NAPOCA – Partener 1
  • Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca – Partener 2
  • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) – Partener 3
  •  
 • BUGETUL PROIECTULUI:
  • Bugetul total proiect: 3.484.362,87 lei.
  • Valoare eligibila nerambursabila: 2.961.708,49 lei.
  •  
 • DURATA DE IMPLEMENTARE:
  • 1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2022
  •  
 • STADIUL PROIECTULUI:
  • Contract de finanțare nr. 286/05.12.2019
  •  
 • OBIECTIVELE PROIECTULUI:
  • Obiectivul general al proiectului:
  • Elaborarea unui Plan de management integrat, pentru 3 situri Natura 2000: ROSCI0314 – Lozna (inclusiv ariile protejate care se suprapun cu acesta), ROSPA0114 – Cursul Mijlociul al Someșului (inclusiv ariile protejate care se suprapun cu acesta) și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea
  • Obiectivele specific ale proiectului:
 • Asigurarea managementului conservativ al habitatelor si speciilor din cadrul siturilor ROSCI0314, ROSPA0114 și ROSCI0435 (inclusiv ariile protejate care se suprapun cu acestea) prin elaborarea Planului de management, pentru creșterea gradului de protectie și conservare a biodiversității si gestionării eficiente și responsabile a ariilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a populației locale privind necesitatea protejării și conservării biodiversității din cadrul siturilor ROSCI0314, ROSPA0114 și ROSCI0435, în vederea creșterii eficienței acțiunilor de management
 • Asigurarea managementului adecvat și eficient al siturilor ROSCI0314, ROSPA0114 și ROSCI0435 (inclusiv al ariilor natural suprapuse) prin creșterea capacității administrative a administratorului – ANANP.