ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Solicitare informatii de interes public

Baza legală

Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt:
Documente internaţionale:
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fără nici o interferență și de a căuta, a primi și a răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
 • Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.
 • Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
Documente interne:
 

Ce este informaţia de interes public?

 
Informaţie de interes public
 • Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
(Art. 2 litera b, Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
 • Informaţii exceptate
„Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:
a. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
d. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. „
 
(Art. 12, alineatul 1, Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
 

Categorii de informaţii de interes public

 
 • Informaţii furnizate din oficiu – informaţii pe care instituţia publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens
„Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f. programele şi strategiile proprii;
g. lista cuprinzând documentele de interes public;
h. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.”
(Art. 5, alineatul 1, Legea nr.544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public)Informaţii furnizate la cerere, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu – informaţii obţinute în urma unei solicitări adresată în scris sau verbal
 • Informaţii furnizate la cerere, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu – informaţii obţinute în urma unei solicitări adresată în scris sau verbal
„Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public.”
( Art. 20, alineatul 2,Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public)
„Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a.  autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b. informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.”
(Art. 6, alineatele 2 şi 3,Legea nr.544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public)
 

Cum se poate obţine la cerere o informaţie de interes public?

 
Informaţiile de interes public furnizate la cerere se pot obţine:
 • verbal, adresându-vă structurilor responsabile de informarea publică directă sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc; dacă nu este posibil acest lucru, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris.
 • în scris, pe suport de hârtie sau electronic. Pentru a solicita informaţii de interes public, în baza prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, vă puteţi adresa persoanei responsabile de informarea publică desemnată la nivelul instituţiei. Pentru aceasta, descărcaţi formularul-tip pentru cererea de informaţii de interes public, completaţi rubricile şi trimiteţi-l prin fax, poştă sau email, pe adresele indicate. Cererea poate fi depusă şi direct la Secretariatul Agenţiei Naţionale pentru Ariile Naturale Protejate. În momentul receptării cererii, aceasta va căpăta nr. de înregistrare şi va fi tratată conform prevederilor legale în vigoare.
 • Persoana responsabilă de informarea publică

  Viorel Pătrana, Compartimentul de Comunicare și Relaţii cu Publicul

  Tel: 021 305 83 90, int. 119
  E-mail: comunicare@ananp.gov.ro
  Adresa: Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 1, sect. 1, Bucureşti, Cod poștal: 010155